1С:Бухгалтерія 8 ПРОФ для України


1С:Бухгалтерія 8 ПРОФ для України
Автор: Фірма 1С
Ліцензія: Комерційна
Ціна:
Купити

Програмний продукт "1С: Бухгалтерія 8 для України" включає технологічну платформу "1С: Підприємство 8" і конфігурацію (прикладне рішення) "Бухгалтерія для України". Правила ведення обліку настроєні саме в конфігурації.

Загальна характеристика

"1С: Бухгалтерія 8 для України" призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов'язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: оптову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і так дальше. Бухгалтерський та податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

"1С: Бухгалтерія 8 для України" забезпечує рішення всіх задач, що стоять перед бухгалтерською службою підприємства, якщо бухгалтерська служба повністю відповідає за облік на підприємстві, включаючи, наприклад, виписку первинних документів, облік продажів і так дальше. Дане прикладне рішення також можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку, а завдання автоматизації інших служб, наприклад, відділу продажів, вирішувати спеціалізованими конфігураціями або іншими системами.

До складу "1С: Бухгалтерія 8" включений план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністерства Фінансів України "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його використання" від 30 листопада 1999 року № 291. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства по веденню бухгалтерського обліку й відображенню даних у звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

Облік "від документа" і типові операції

Основним способом відображення господарських операцій в обліку є введення документів конфігурації, відповідних первинним бухгалтерським документам. Крім того, допускається безпосереднє введення окремих проводок. Для групового введення проводок можна використовувати типові операції - простий інструмент автоматизації, легко і швидко настроюється користувачем.

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою "1С: Бухгалтерія 8 для України" можна вести бухгалтерський і податковий облік господарської діяльності декількох організацій. Облік по кожній організації можна вести в окремій інформаційній базі. У той же час "1С: Бухгалтерія 8 для України" надає можливість ведення бухгалтерського і податкового обліку декількох організацій у загальній інформаційній базі (причому в ролі окремих організацій можуть виступати індивідуальні підприємці). Це зручно, якщо їх господарська діяльність тісно пов'язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), працівників, складів (місць зберігання) і так дальше, а обов'язкову звітність формувати окремо.

Облік матеріально-виробничих запасів

Облік товарів, матеріалів і готової продукції реалізований згідно НСБО 9 "Запаси" та методичних вказівок щодо його застосування. Підтримуються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

 • По середній собівартості;
 • За собівартістю перших за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);
 • За ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партійний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для бухгалтерського і податкового обліку і для кожної організації.

Складський облік

По складах може вестися кількісний або кількісно-сумовий облік. У першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського і податкового обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Складський облік може бути відключений, якщо в ньому немає необхідності.

В "1С: Бухгалтерія 8 для України" реєструються дані інвентаризації, які автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації відбивається виявлення надлишків і списання недостач.

Облік торговельних операцій

Автоматизований облік операцій надходження і реалізації товарів і послуг. При продажі товарів виписуються рахунки на оплату, оформляються накладні і податкові накладні. Всі операції по оптовій торгівлі враховуються в розрізі договорів з покупцями та постачальниками.

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації.

Товари в роздробі можуть враховуватися за купівельним або за продажними цінами.

Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і постачальникові.

В "1С: Бухгалтерія 8 для України" підтримується використання декількох типів цін, наприклад: "оптова", "дрібнооптова", "роздрібна", "закупівельна" і т.п. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.

Облік комісійної торгівлі

Автоматизований облік комісійної торгівлі як відносно товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонеру). Підтримується відображення операцій по передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Облік операцій з тарою

Автоматизовані операції по обліку поворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками та покупцями.

Облік банківських і касових операцій

Реалізовано облік руху готівкових та безготівкових коштів і валютних операцій. Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових і видаткових касових ордерів. Автоматизовані операції по розрахунках з постачальниками, покупцями і підзвітними особами, внесення готівки на розрахунковий рахунок і отримання готівки по грошовому чеку, придбання та продаж іноземної валюти. При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями можна вести в гривнях та іноземній валюті. Курсові та сумові різниці по кожній операції розраховуються автоматично. Розрахунки з контрагентами можна вести за договором в цілому або з вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до НСБО 7 "Основні засоби", ПСБО 8 "Нематеріальні активи", НСБО 9 "Запаси".

Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції як: надходження, прийняття до обліку, нарахування амортизації, модернізація, передача, списання, інвентаризація. Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між декількома рахунками або об'єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.

Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі в експлуатацію й списання з експлуатації.

Облік основного і допоміжного виробництва

Автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини. Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

Облік напівфабрикатів

Для складних технологічних процесів, що припускають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їхнього розподілу відповідно до показників нормальної потужності, відповідно до НСБО 16 "Витрати".

При списанні непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу по номенклатурних групах продукції (послуг). Для непрямих витрат можливі наступні бази розподілу:

 • Об'єм випуску;
 • Планова собівартість;
 • Оплата праці;
 • Матеріальні витрати;
 • Виручка;
 • Прямі витрати;
 • Окремі статті прямих витрат.

Облік ПДВ

"1С: Бухгалтерія 8 для України" дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.

У конфігурації реалізовані дві методики розрахунку податкової бази ( "першої події") з ПДВ: оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов'язань / кредиту в кінці періоду.

Для контролю коректності податкового кредиту, показаного під час вступу, ведеться податковий облік запасів, паралельний бухгалтерському.

Облік заробітної плати, кадровий і персоніфікований облік

В "1С: Бухгалтерія 8 для України" ведеться облік руху персоналу, включаючи облік працівників за основним місцем роботи та за сумісництвом, при цьому внутрішнє сумісництво підтримується опционально (тобто підтримку можна відключити, якщо на підприємстві це не прийнято). Забезпечується формування типових форм по трудовому законодавству.

Автоматизовані:

 • Нарахування зарплати працівникам підприємства по окладу з можливістю вказати спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • Ведення взаєморозрахунків з працівниками аж до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • Депонування;
 • Числення регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваної базою яких служить заробітна плата працівників організацій;
 • Формування відповідних звітів (по ПДФО, внескам до фондів соціального страхування).

При виконанні розрахунків враховується наявність на підприємстві:

 • Інвалідів;
 • Податкових нерезидентів.

Підтримка різних схем оподаткування

В "1С: Бухгалтерія 8 для України" підтримуються наступні схеми оподаткування:

 • Загальна система оподаткування (для платників податку на прибуток та податку на додану вартість);
 • Спрощена система оподаткування:
  • єдиний податок і податок на додану вартість;
  • єдиний податок без податку на додану вартість;
  • єдиний податок для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.

Податковий облік з податку на прибуток

Для ведення податкового обліку (по податку на прибуток) передбачений спеціальний (податковий) план рахунків. Податковий план рахунків, реалізований в конфігурації, його склад і реквізити є частиною пропонованої методики податкового обліку, тобто є визначеним.

Податковий облік в конфігурації ведеться в розрізі видів податкової діяльності. Такий підхід дозволяє враховувати валові доходи і витрати, запаси, основні засоби і т.д. роздільно для видів діяльності, по яких необхідний окремий облік з погляду податку на прибуток.

За даними податкового обліку автоматично формується податкова декларація з податку на прибуток.

Спрощена система оподаткування

"1С: Бухгалтерія 8 для України" дозволяє реєструвати господарські операції, що відносяться до обліку по спрощеній системі оподаткування, у книзі обліку доходів і витрат по єдиному податку.

Книга обліку доходів і витрат формується автоматично як для юридичних, так і для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності.

Завершальні операції місяця

Автоматизовані регламентні операції, виконувані по закінченні місяця, у тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів та інші.

До складу "1С: Бухгалтерія 8" входить набір звітів "Довідки-розрахунки", що відображають розрахунки, пов'язані з проведенням регламентних операцій із закриття місяця: "Розподіл непрямих витрат", "Переоцінка валютних коштів" та інші.

Стандартні бухгалтерські звіти

"1С: Бухгалтерія 8 для України" надає користувачеві набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, зворотів рахунків і по проводках у різних розрізах. У їх числі оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Регламентована звітність

В "1С: Бухгалтерія 8 для України" включені обов'язкові (регламентовані) звіти, призначені для представлення власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.

Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений наказом ДПАУ від 19.08.2005 N 351 (у файли з розширенням XML). Так звані "схеми" (файли з розширенням *. xsd), по яких відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності.

Сервісні можливості

"Монітор бухгалтера" дозволяє оперативно і в зручній формі одержувати дані по залишках на розрахункових рахунках і в касі, про суми дебіторської та кредиторської заборгованості.

"Експрес-перевірка ведення обліку" забезпечує аналіз даних на відповідність закладеної в програмі методології обліку та законодавства, допомагає виявити помилки у веденні обліку, підказує можливі причини виникнення помилок і дає рекомендації щодо їх виправлення.

"1С: Бухгалтерія 8 для України" також включає наступні сервісні можливості:

 • Повнотекстовий пошук даних - пошук довільного тексту по всіх об'єктах конфігурації (документів, довідників і т.д.);
 • Завантаження курсу валют з Інтернету;
 • Підготовка листа у відділ технічної підтримки;
 • Вбудований поштовий клієнт;
 • Автоматична перевірка і установка оновлень "1С: Бухгалтерія 8 для України" через Інтернет.

Засоби для швидкого освоєння

"Стартовий помічник" призначений для введення основних відомостей, необхідних для початку роботи з програмою.

"Панель функцій" допомагає починаючим користувачам освоювати програму швидше, а досвідченим користувачам ефективніше виконувати щоденні завдання. Основні розділи обліку (Банк, Каса, Виробництво, Зарплата) представлені у вигляді схем роботи і містять візуальне представлення послідовності операцій.

"Поради користувачам" для самостійного освоєння програми: відображення в програмі господарських операцій, оформлення документів, заповнення довідників і формування звітів.

Версії 1С: Бухгалтерія 8 для України

"1С: Бухгалтерія 8 для України" випускається в двох версіях, призначених для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку: базова і ПРОФ. Базова версія являє собою однокористувацький аналог версії ПРОФ "1С: Бухгалтерія 8 для України".

Для освоєння програми "1С: Бухгалтерія 8 для України" і навчання веденню комп'ютеризованого бухгалтерського обліку в системі "1С: Підприємство 8" призначена навчальна версія.

Обмеження базової версії

Базова версія "1С: Бухгалтерія 8 для України" має ряд обмежень у порівнянні з версією ПРОФ:

 • Не підтримується ведення бухгалтерського та податкового обліку господарської діяльності декількох організацій в одній інформаційній базі;
 • Одночасно з однією інформаційною базою може працювати тільки один користувач;
 • Не підтримується зміна конфігурації, можна використовувати тільки типову конфігурацію і встановлювати її оновлення;
 • Не підтримується робота в клієнт-серверному варіанті;
 • Не підтримується робота розподілених інформаційних баз;
 • Не підтримується СОМ-з'єднання і Automation - сервер.

Якщо в організації виникне потреба ведення багатофірмового обліку в одній інформаційній базі, одночасній роботі користувачів або інші завдання, які не вирішуються в рамках обмежень базової версії, то в цьому випадку можна буде перейти на роботу з програмою "1С: Бухгалтерія 8" версії ПРОФ, яка не має вказаних обмежень.

Редакція 1.1 конфігурації "Бухгалтерія для України"

У грудні 2007 року випущена редакція 1.1 конфігурації "Бухгалтерія для України", яка надає користувачам засоби для більш зручної роботи, спеціальні механізми та інструменти для швидкого освоєння продукту початківцями користувачами, розширення функціоналу.

Детальніше про редакції 1.1 конфігурації ...

Умови придбання

Для придбання програми ви можете звернутися до партнерів фірми "1С". Умови розповсюдження програмних продуктів вказані в інформаційному випуску № 7716. Поточні ціни вказані в ціновому-листі.

Інтернет-підтримка зареєстрованих користувачів базової версії

Зареєстровані користувачі можуть оновлювати конфігурацію програми через Інтернет.